VPISNI POGOJI – ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP


SPLOŠNA DOLOČILA:

Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Vpisni pogoji”) Športnega društva Olimp Domžale, Gostičeva ulica 16, 1230 Domžale, (v nadaljevanju »društvo«) so sestavni del pogodbenega razmerja, ki jo skleneta društvo in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so morebiti dodatno navedeni v prijavnici oz. pogodbi.


PRIJAVA:

Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira društvo preko e-prijavnice ali elektronske pošte. Društvo glede na udeleženčevo oddano prijavo prijavitelju pošlje potrditev prejema prijave, ki služi kot potrdilo o rezervaciji termina.  Trenutek prejema potrditve prijave pomeni tudi trenutek sklenitve pogodbenega razmerja. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.


PROGRAM DELA:

Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani www.sd-olimp.si, hkrati pa ga društvo na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb, v kolikor društvo oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve vadečih v skupini.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev društva so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa na spletni strani društva, opredeljene pa so v ceniku, objavljenem na spletni strani društva. Društvo si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

Vsak član društva mora poravnati tudi letno članarino v znesku 35€, ki predstavlja prispevek društvu za izvedbo vadbenih aktivnosti v času trajanja posamezne sezone. Cena članarine je že vključena v ceno letnega programa.

Društvo se lahko odloči za omogočanje obročnega plačila programa.

Objavljene cene, po katerih se udeleženec in društvo dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodbeno razmerje, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in društvom.

Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi/prijavnici, v nasprotnem ima društvo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost po tej pogodbi/prijavnici sodno izterjati razen v primeru odstopa od pogodbe ali upravičene odsotnosti. Upravičena odsotnost je dalj časa trajajoča odsotnost otroka (minimalno 3 zaporedne vadbene ure), ki je izkazana z zdravniškim potrdilom.

Udeleženec vadb za otroke ima ob začetku obiskovanja programa na voljo eno (1) poskusno učno uro, ki je finančno opredeljena kot »uvodna brezplačna urica«. V primeru prejete pisne odpovedi po poteku uvodne brezplačne urice, najkasneje do naslednje zaporedne učne ure, izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil.

V primeru vpisa v sredini sezone, se obračuna sorazmerna višina cene letnega programa.


POPUSTI:

Morebitni popust se prizna (popust se vedno obračuna na cenejši program):

 • drugemu in vsakemu naslednjemu članu iz iste družine, vpisanemu v celoletni program v isti sezoni.
 • v primeru, da je član vpisan v dva celoletna programa, se prizna popust na drugi oz. cenejši celoletni program,
 • popusti se obračunajo pri plačilu zadnjega obroka in se med seboj ne seštevajo. Popust se izračuna na osnovno ceno tečaja.

ODSTOPI, VRAČILA IN PONOVNA PRIJAVA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od pogodbe. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko društvo prejme pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti (zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. Društvo bo udeležencu na njegov TRR vrnilo znesek v sorazmerni višini neizkoriščenih storitev od dneva podanega odstopa dalje. V primeru, da se udeleženec v vadbenem letu po uvodni prijavi in eventualni odjavi (iz kateregakoli razloga), prijavi ponovno, je zavezan plačati pristopnino v znesku 35€.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

Društvo nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih in lokacijah, v kolikor so le-ti na voljo.

Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 14-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog odsotnosti. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki. Pred nadomeščanjem je vedno potrebno preko e-pošte ali navadne pošte obvestiti društvo o nameri nadomeščanja.

Izjemoma, kadar gre za daljšo odsotnost iz zdravstvenih razlogov ( več kot 3 zaporedne vadbene ure) in ima vadeči za to zdravniško potrdilo, se za datume nadomeščanja ali morebitno zmanjšanja plačila medsebojno dogovorita udeleženec in društvo.

ODPOVED VADB, LETNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI zaradi IZREDNE SITUACIJE, ali VIŠJE SILE:

V primeru, da se v predvidenem času trajanja sezone oz. posamezne dejavnosti zgodi, da bi bilo potrebno zaradi varnosti in zdravja udeležencev, program prilagoditi ali spremeniti, si pridržujemo pravico to storiti.

V primeru prepovedi izvajanja dela ali celotne dejavnosti s strani pristojnih institucij, bomo sezono/program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednje sezone vadb. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodil pristojnih institucij s programom v nobeni obliki ne bi mogli nadaljevati, si pridržujemo pravico do prenehanja izvajanja programa.

V takšnem primeru bomo udeleženca za neizkoriščen oz. neizveden del programa oprostili plačila.

Športno društvo Olimp ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti, saj je odločitev o udeležbi na programih diskrecijska pravica posameznika.

SPLOŠNE DOLOČBE:
 • morebitna ostala preplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.
 • v primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna glede na osnovno ceno programa.
 • v primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5% si izvajalec pridružuje pravico do uskladitve cen programa.
 • vsak udeleženec oz. starši ali skrbnik prejme en izvod pogodbe/prijavnice.
 • vse spore bosta stranki reševali sporazumno.
 • v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Domžalah.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal strokovno in po načelih varnosti ter kvalitete.

S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov društva, na spletni straneh društva, njegovih družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube) in ostalih marketinških aktivnostih.

IZJAVA O ZASEBNOSTI:

Društvo obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Društvo bo osebne podatke uporabilo izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

 1. Hramba podatkov

Društvo hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe. Društvo hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih društvo obdeluje na podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe. Društvo obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Društvo lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah društva tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov društva, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa. Društvo lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov. Društvo hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi. Podatke, ki jih posredujete društvu na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Vaše pravice

Društvo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od društva zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od društva pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da društvo brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da društvo brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da društvo omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval društvu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od društva zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.
 1. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri društvu.Društvo lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Društvo mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora društvo obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko društvo s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da društvo trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Društvo v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo. Če posameznik po prejeti odločitvi društva meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri društvu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Društvo mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če društvo ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka. V postopku pritožbe zoper odločitev društva po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Društvo lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da društvo osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja društva.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

Domžale, avgust 2022

 

Predsednik Športnega društva Olimp Domžale

 Matic Robida